Jaarverslag verantwoordelijke kansspelen ministeriële adviesraad

By Mark Zuckerberg

De ministeriële verantwoordelijkheid is, zoals gezegd, geen vaststaand begrip. In de loop van de tijd heeft het leerstuk zich aangepast aan de omstandigheden. In de tijden van Thorbecke bij de opstelling van de Grondwet van 1848 was de omvang van de staatstaken zo beperkt dat de verantwoordelijkheid evenredig gering van omvang en navenant

JAARVERSLAG • 2019 5 Het jaarverslag van de SARC 2019 biedt een overzicht van de rol van de adviesraad in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding in het domein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze editie gaat over het laatste volle mandaatjaar in de huidige samenstelling. Medio 2020 wordt de SARC opnieuw samengesteld voor een periode van vier … 16/12/2015 Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden … De oprichting van de nieuwe Ksa, de opheffing van het CvtK en het projectbureau Kansspelen en het onderbrengen van de beleids- en aansturingsfunctie bij het kerndepartement, zijn een fundamentele wijziging van de huidige organisatie van de verantwoordelijke directie van het Ministerie van Justitie. Daarom vindt er een reorganisatie plaats die zowel het projectbureau …

De oprichting van de nieuwe Ksa, de opheffing van het CvtK en het projectbureau Kansspelen en het onderbrengen van de beleids- en aansturingsfunctie bij het kerndepartement, zijn een fundamentele wijziging van de huidige organisatie van de verantwoordelijke directie van het Ministerie van Justitie. Daarom vindt er een reorganisatie plaats die zowel het projectbureau …

2 Bij een vacature stelt de raad van toezicht een functieprofiel op waarover hij in ieder geval de raad van bestuur, het college van omroepen, de representatieve maatschappelijke adviesraad, bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, onderdeel i, en de gezamenlijke ondernemingsraden van de NPO, de NOS, de NTR en de omroeporganisaties die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, … JAARVERSLAG 2010. 7.10 Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Onze FOD neemt deel aan de vergaderingen van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers VROUWENRAAD: JAARVERSLAG 2014. Als koepel van Vlaamse en Brusselse vrouwenverenigingen streven we samen met onze leden naar politieke, sociale en economische gelijkheid, waarbij vrouwen en mannen gelijke macht hebben om de maatschappij en hun eigen levens vorm te geven met oog voor duurzame ontwikkeling. Wij willen tot een maatschappij … 23/09/2020

23/09/2020

16/12/2015 Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden … De oprichting van de nieuwe Ksa, de opheffing van het CvtK en het projectbureau Kansspelen en het onderbrengen van de beleids- en aansturingsfunctie bij het kerndepartement, zijn een fundamentele wijziging van de huidige organisatie van de verantwoordelijke directie van het Ministerie van Justitie. Daarom vindt er een reorganisatie plaats die zowel het projectbureau …

Dec 16, 2015 · Gezocht wordt naar effectievere maatregelen om illegale kansspelen op afstand te bestrijden.29 Gelet op bovengenoemde uitdagingen ten aanzien van de handhaving van illegale online kansspelen en gelet op ervaringen van andere landen waarin online kansspelen reeds zijn gereguleerd is het maar zeer de vraag of Australië zal slagen in het vinden

1 5 jaarverslag van de secretaris Bij de komende ledenvergadering van 9 april 2016 zijn in de zaal de notulen van de vergadering, de jaarstukken van 2015 en de begroting voor 2016 verkrijgbaar. Rest ons een terugblik op het jaar Uit diverse voorgaande bijeenkomsten met de Vrienden wordt vanuit onze vereniging enthousiast gereageerd op de nieuwe

Titel VA van de Wet op de Kansspelen; 24. 447b, 447c, 447d, voor zover het feit van belang is voor de toepassing van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, met de uitvoering waarvan de organisatie (oa. UWV, Arbeidsinspectie, belastingdienst, gemeenten, Kansspelautoriteit) krachtens de wet is belast dan wel voor de uitvoering van andere taken, …

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij bied ik u met genoegen het Jaarverslag 2005 aan. In het Jaarverslag 2005 doe ik verslag van de realisatie van beleidsdoelstellingen, de activiteiten en de hiervoor aangewende financiële middelen in 2005. Jaarverslag 2015: verbeterde beleidsconclusies. In dit Jaarverslag is inhoud gegeven aan de in het verantwoordingsdebat van afgelopen jaar toegezegde verbetering van de kwaliteit van de beleidsconclusies. Deze worden beter toegelicht en onderbouwd aan de hand van resultaten. De beleidsconclusies vormen een belangrijk onderdeel van het Jaarverslag. Afdeling V. - Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspeleninrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 291-292 Afdeling VI. Jaarverslag 2018 Inspectie Militaire Gezondheidszorg 1 VOORWOORD Middels het voor u liggende jaarverslag doet de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) melding van de belangrijkste in 2018 verrichte werkzaamheden en de daarbij gedane bevindingen. Primair doel is daarbij, om vanuit het toezichtperspectief een bijdrage te leveren aan de gewenste kwaliteit van de militaire gezondheidszorg. Dit 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden over de inrichting van het concessiebeleidsplan en het tijdstip van indiening. 4 De raad van bestuur stelt het concessiebeleidsplan vast na overleg met in elk geval de landelijke publieke media-instellingen en, voor zover het de samenwerking betreft, de betrokken regionale en lokale